Regulamin

REGULAMIN

PROJEKTU

„JESTEM ANIOŁEM, A JAKĄ TY MASZ SUPER MOC?”

realizowanego przy wsparciu: FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO)

Realizator projektu Fundacja „Gdy Liczy się Czas”

Na czym polega projekt

Projekt „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” polega na zachęcie do pisania kartek wsparcia dla dzieci na oddziałach onkologii i konkursu na napisanie opracowań przez uczniów placówek edukacyjnych mając cztery tematy do wyboru: „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?” „Sport drogą do zdrowia”, „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”„Czy zdrowie jest takie ważne?”.

Przesłanki do projektu:

W ostatnim okresie obserwuję wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne wśród dzieci. Czynnikiem ryzyka jest brak aktywności fizycznej, otyłość, palenie papierosów, picie alkoholu, niezdrowe odżywianie. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem projekt zachęca dzieci i młodzież do szeroko pojętej profilaktyki chorób cywilizacyjnych do której zalicza się zajęcia sportem, zdrowa dieta, pozytywne myślenie, brak uzależnień.

Cel projektu

Celem projektu „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” jest nauka odpowiedzialności i aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży 13-18 lat, zachęcanie do prowadzenie zdrowego trybu.

Uczestnicy

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 13 do 18 lat w szczególności z najbardziej niebezpiecznych pod względem rozwoju nowotworów województw kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim

W projekcie może wziąć udział 50 ośrodków edukacyjnych. Z każdego ośrodka edukacyjnego w projekcie może wziąć udział 35 uczniów.

Projekt obejmie 1750 uczniów .

Zamknięciu listy rekrutacyjnej będzie ogłoszone na stronach internetowych www.gdyliczysieczas.pl i wylosujaniola.com w zakładce projektu i na stronach Facebook i Gdy Liczy się Czas.

Z każdym ośrodkiem edukacyjnym zostanie podpisana umowa na uczestnictwie w projekcie.

Umowa znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu projektu.

Certyfikaty uczestnictwa

Każdy ośrodek edukacyjny otrzyma certyfikat udziału w projekcie. Wysyłka certyfikatów i podziękowań nastąpi w okresie 30.03.2019 – 15.04.2019 

Każdy uczestnik, który wykona kartkę-wsparcie lub napisze list do chorego dziecka i obowiązkowo jedno opracowanie mając cztery tematy do wyboru: „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?” „Sport drogą do zdrowia”, „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”„Czy zdrowie jest takie ważne?” otrzyma dyplom uczestnictwa w projekcie.

W tym celu prosimy ośrodki edukacyjne o wysłanie listy uczestników na adres e-mail; gdyliczysieczas@gmail.com

Laureaci konkursu opracowań otrzymują pamiątkowe dyplomy laureatów.

Przewidywana liczba laureatów przy udziale 50 szkół – 30 osób.

Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie www.wylosujanioła.com i www.gdyliczysieczas.pl

i na stronie FB „Wylosuj Anioła” i „Gdy Liczy się Czas”

W celu zwiększenia poziomu  realizacji zadania do ośrodków edukacyjnych które biorą udział w projekcie będą dystrybuowane ulotki  w których będą pokazane wypracowane dobre praktyki kształtowania postawy prospołecznej i prozdrowotnej dzięki wykonaniu zadania. Dystrybucja ulotek nastąpi w okresie 30.03.2019 do 15.04.2019

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umowy z Fundacja „Gdy Liczy się Czas” na wzięcie udziału w projekcie. Wzór umowy znajduję się w załączniku nr 1 do regulaminy projektu.

Prośby o wzięciu udziału w projekcie prosimy kierować na adres e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

Zadania ośrodków edukacyjnych biorących udział w projekcie

1. Ośrodki edukacyjne wywieszają plakat promujący projekt  w szkole lub na stronie internetowej i umieszczają informację o zadaniu na stronie internetowej ośrodka. Plakaty na życzenia mogą być wysłane lub pobrane na w zakładce Jestem Aniołem, a Jaką Ty masz Supr Moc stronie www.wylosujamiola.com i www.gdyliczysieczas.pl

2.Ośrodki edukacyjne prowadzą ewaluację poziomu odpowiedzialności społecznej i zachowań prozdrowotnych uczestników (uczniów w wieku 13-18 lat) za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez realizatora projektu fundację „Gdy Liczy się Czas”

Ewaluacja może być przeprowadzona w wersji papierowej, która jest w załączniku nr 2 do regulaminu lub w wersji elektronicznej, która się znajduję w zakładce Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super Moc?” na stronie internetowej www.wylosujaniola.com

Ewaluacja powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem zadania i po jego zakończeniu.

3.Ośrodki edukacyjne prowadzą zajęcia prozdrowotne. Istnieje możliwość korzystania z materiałów prozdrowotnych i scenariuszy zajęć, umieszczonym na podstronie projektu w zakładce „Jestem Aniołem, a jaka jest Twoja Super Moc?” na stronie www.wylosujaniola.com.

4. Zaangażowane w zadania ośrodki edukacyjne koordynują wykonanie kartek lub napisania listów dla chorych na nowotwory dzieci przez zaangażowaną w projekt młodzież zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w regulaminie w załączniku nr 3 i na stronie projektu. Kartki lub listy będą przyjmowane  do 20.12.2018 roku.

5. Zaangażowane w zadania ośrodki edukacyjne koordynują wysyłkę wykonanych kartek/listów -wsparcia na adres Fundacji „Gdy Liczy się Czas”. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania kartek/listów ponoszą ośrodki edukacyjne. Kartki lub listy powinny być wysłane nie później niż 

6.Ośrodki edukacyjne ogłaszają konkurs na pracę o tematyce prozdrowotnej zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w regulaminie projektu.. W konkursie mogą wziąć udział uczniowi w wieku 13-18 lat. Pracę będą przyjmowane do 20.12.2018 roku.

Konkurs opracowań. Wytyczne dotyczące opracowań

1.Uczniowi placówek edukacyjnych piszą opracowania mając cztery tematy do wyboru: „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?” „Sport drogą do zdrowia”, „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”„Czy zdrowie jest takie ważne?”

2. Jury powołane przez organizatora będzie punktowała zgodność opracowania z wybranym tematem, korzystanie z przykładów z literatury pięknej, zachętę do prowadzenia zdrowego trybu życia.

5.Pracy powinny być napisane w wersji elektronicznej i wysłane na adres e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com  w okresie 30.10.2018 do 30.01.2019. Prace nadesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie. Prace są przejmowane w formacie odt., dok, lub PDF. Liczba stron nie ma znaczenia.

6. Formularz zgłoszeniowy na udział w konkursie znajduje się w załącznik nr 4 regulaminu projektu.

7.Materiały przysłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

8.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z realizacją projektu.

9. Wykonawca (autor dzieła) zachowuje autorskie prawa osobiste.

10.  Jednocześnie Wykonawca (autor dzieła) dokonuje na rzecz Zamawiającego cesji autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji:

 technika drukarska

zapis cyfrowy

dystrybucja drogą cyfrową

dystrybucja w formie papierowej 

publiczne udostępnianie pracy 

Realizator projektu  ma prawo dalszego udostępniania utworu, w tym również na warunkach licencji Creative Commons, zgodnie z zasadami i definicjami umieszczonymi na stronie http://creativecommons.org/licenses/ .

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia projektu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r.z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych.

12. Dokonanie oceny prac przez organizatora na podstawie kryteriów wskazanych w regulaminie akcji nastąpi w okresie 

30.11.2019- 15.03.2019

 13. Wyróżnienie najlepszych prac na stronie internetowej organizatora, stronie internetowej akcji, w mediach społecznościowych w serwisie Facebook nastąpi w okresie 18.03-10.04.2019

14. Wysyłka podziękowań,  certyfikatów, dyplomów laureatów konkursu do ośrodków edukacyjnych  nastąpi w okresie 30.03- 15.04.2019 roku 

Postanowienie końcowe

Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Informacji o ewentualną wprowadzeniu zmian będą się pojawiały na stronie FB Wylosuj Anioła i na podstronie projektu na stronie www.wylosujaniola.com i www.gdyliczysieczas.pl

\Informacja dotycząca danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Gdy Liczy się Czas” ul. Nowy Świat 30a/6, 20-418 Lublin, e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust.1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3. Dane są przetwarzane w celu realizacj projektu «Jestem Aniołem, a jaką Ty Masz Super Moc”Realizowanego przy wsparciu programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

4Podanie/przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania przez Administratora

5Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych lub inne podmiotom współpracującym na podstawie właściwych umów powierzenia oraz w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

6. Pani/Pana danie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub był realizowany w ramach przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji i rozliczeniu projektu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI do regulaminu: 

Załącznik nr 1:https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS9RIt1BA7wh0QPJmOtO8eZb4HNcNxZuWE5KsCjvza8Aad09HQiCWfkmqnKKshfyeB-ZsWX7KH5UHBN/pub

LUB

https://docs.google.com/document/d/1ClCiUi036DllVuv2Nsq6QmCLRlQdP1WRL5_Mtc-b5po/edit?usp=sharing

Załącznik nr 2: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRRzl3W8f0-7BmwyVRWjWGK14d07VVwC41xyqk8KoJRDGZfzNKnoBjyfZ5eBTtfquwG_sY47wdUFdO9/pub

LUB

https://docs.google.com/document/d/1BrJdi6ePBTDLnXGYetMcOQ6V456DXr5MtcOylz_BD5Y/edit?usp=sharing

Załącznik nr 2 (ankieta ewaluacyjna w wersji elektronicznej)

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuLjrNjjfk6FmpY-MqlKAHkWhSf71s1z-_TjtirA9ClgPmCA/viewform?usp=sf_link

Załącznik nr 3 (wytyczne wykonania kartek-wsparcia)

https://docs.google.com/document/d/1XEwju4_E-vAH1Gofo-jN4GN3W7SzhdA54OgrhUSMCiw/edit?usp=sharing

LUB

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSNgUowgUYIoCqjjBSxECCNOfU8YIYv71mHffuCpRppz0Ey3qX1qpZZScV2_3Au9RH-h1qJpTyVQvn8/pub

Załącznik nr 4 (formularz zgłoszeniowy na udział w konkursie)

https://docs.google.com/document/d/1JFrMXThIymrJqda2JAq9DCr55AJgC_O4j0EgPvyo0vA/edit?usp=sharing

Broszura projektu

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTupCjcjengUgHBUAlAnUwiZSAelgVonpCtOZf7Xd6zfcoEmQNTAiXgyOIP9tlegAmRCmzJgRQg7aEN/pub

Materiały edukacyjne

Uzależnienia. Smartfon. Papierosy

https://drive.google.com/file/d/1o78VT9_o7kysoXesXMFq8z_QC6_zoIf3/view?usp=sharing

Zdrowa dieta

https://drive.google.com/open?id=1DkSdvXiNayeLZVSJYQCmFloPaEFSR53J

Zdrowe myślenie 

https://drive.google.com/file/d/153m8jV8TnFS1xm3G5SRJs2CekplsWAAc/view?usp=sharing